page-b
  • Power strip

    รางปลั๊ก

    เป็นซ็อกเก็ตที่มีการระบุการใช้พลังงานของอุปกรณ์และสวิตช์ที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างทีวีที่บ้านกล่องรับสัญญาณและสเตอริโอตลอดจนการควบคุมการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในองค์กรและสถาบันต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลของการประหยัดพลังงานและลดการปล่อย