page-b
  • Three phase electronic energy meter(carrier, lora, gprs)

    เครื่องวัดพลังงานอิเล็กทรอนิกส์สามเฟส (ผู้ให้บริการ, lora, gprs)

    เครื่องวัดพลังงานสามสายสี่สาย / สามเฟสสามเฟสใช้วงจรรวมขนาดใหญ่และใช้ชิปวัดพลังงานที่มีความแม่นยำสูง ความสามารถในการสื่อสารและความน่าเชื่อถือของโมดูลผู้ให้บริการยังครอบคลุมถึงการใช้งานจริงในวงกว้าง ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลการสุ่มตัวอย่างแบบดิจิทัลและกระบวนการ SMT และได้รับการออกแบบและผลิตตามการใช้พลังงานจริงของผู้ใช้ในอุตสาหกรรม